Lahjoita
Sydämen muotoon taiteltu sininen avainnauha, jossa lukee Sininauhasäätiö.

Oikeus yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen kuuluu kaikille

Osallisuus päätöksentekoon ja yhteiskunnalliseen keskusteluun on heikko niille kansalaisille, jotka elämäntilanteensa vuoksi elävät nk. yhteiskunnan marginaalissa.

Teksti: Leena Rusi

Demokraattisen yhteiskunnan tavoitteena on mahdollistaa kansalaisilleen vaikuttamisen mahdollisuuksia ja areenoita. Me käytämme vaikuttamismahdollisuuksiamme eri tavoin ja eri foorumeilla. Yhteistä on halu päästä vaikuttamaan ja antaa oma ääni jollekin tärkeäksi kokemalleen asialle. Olla osa yhteiskuntaa.

Osallisuuden ja vaikuttamisen areenat ovat erilaiset riippuen siitä, millaisista sosiaalisista konteksteista ihmiset tulevat. Osallisuus päätöksentekoon ja yhteiskunnalliseen keskusteluun on heikko niille kansalaisille, jotka elämäntilanteensa vuoksi elävät nk. yhteiskunnan marginaalissa. Esimerkiksi asunnottomat unohdetaan usein heitä itseäänkin koskevissa päätöksentekoprosesseissa. Yhteiskunnan tuleekin panostaa heikompi osaisten kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseen tarjoamalla heille osallisuuden kokemuksia. Asunnottomien, vankien, toimeentulotuen saajien sekä päihde- ja mielenterveystaustaisten osallistumismahdollisuuksien parantamisen lisäksi tulee vaikuttaa muiden kansalaisten asenteisiin ja haluun ottaa erilaiset ryhmät mukaan osallistumisen areenoille.

Koti kaikille- hanke on yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen tähtäävä toimintamuoto, joka järjestää päihde- ja mielenterveystaustaisille asunnottomille sekä asumispalveluissa asuville vaikuttamisryhmiä. Ryhmissä pohditaan, mitä asunnottomuus on ja miten se näyttäytyy, mikä tekee asunnosta kodin, miten itsemääräämisoikeus toteutuu asumispalveluissa ja mitä ovat tulevaisuuden haaveet asumisen suhteen. Ryhmien tavoitteena on osallistaa asunnottomia ja tuettujen asumispalvelujen asukkaita yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä viedä heidän ääntään eteenpäin asuntopolitiikasta ja asumisen laadusta päättäville tahoille.

Koti kaikille- hankeen ryhmätoimintaan on puolen vuoden aikana osallistunut 122 henkilöä erilaisista asumisen rakenteista. Osa asuu päihteet sallivissa ja osa päihteettömissä asumisyksiköissä. Ryhmiä on toistaiseksi järjestetty pääosin pääkaupunkiseudulla. Ryhmäläiset ovat antaneet palautetta ryhmätapaamisista. Palautteessa he ovat arvioineet omia vaikuttamismahdollisuuksiaan ryhmässä, ryhmän sisäisen vuorovaikutuksen toteutumista sekä positiivisen vahvistumisen kokemuksia.

Ryhmiin osallistuneilta kerätyn palautteen pohjalta ryhmäläiset kokevat omien vaikuttamismahdollisuuksiensa lisääntyneen jonkin verran ryhmätapaamisten myötä. Osallistujille on oleellista tulla kohdatuksi yhteiskunnan täysvaltaisina jäseninä ja päästä keskustelemaan tärkeiksi kokemistaan teemoista ilman elämäntapaan liittyvää muutosvelvoitetta. Ryhmillä oli palautteen mukaan myös arjen kannalta mielekäs aspekti virikkeellisen toiminnan ja vaihtelun mahdollistajana. Ryhmiin osallistuminen koettiin positiivisena kokemuksena, joka ilmeni tarpeellisuuden ja toimintavapauden tunteen lisääntymisenä. Sen sijaan omiin vaikuttamismahdollisuuksiin päättäjätasolla ei uskottu. Epäusko johtuu syvästä epäluottamuksesta ”viranomaistahoja” kohtaan. Päihteidenkäyttäjät eivät ole tottuneet siihen, että he voivat vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin, puhumattakaan vallitsevista sosiaalipoliittisista linjauksista. Jotkut ilmoittivat, että usko omien vaikuttamismahdollisuuksiensa olemassa oloon vahvistui jonkin verran ryhmätapaamisen myötä. Kerätyn palautteen perusteella osallisuuden ja vaikuttamisen tavoitteet toteutuivat siltä osin, että ryhmiin osallistuneet kokivat saaneensa mahdollisuuden ilmaista mielipiteitään avoimesti ja turvallisesti ryhmässä. Osallistujien vastausten perusteella ryhmien tärkein anti oli kuulluksi ja hyväksytyksi tulemisen kokemukset sallivassa ilmapiirissä.

Koti kaikille- hankkeen ryhmätoiminta tullaan laajentamaan ensi vuoden aikana koko valtakunnan kattavaksi toiminnaksi. Olisi kuitenkin tärkeää, että työntekijälähtöisten toimintojen lisäksi heikompi osaisten kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksia lisättäisiin myös heidän luonnollisten verkostojensa kautta. Useissa ympäristöissä viranomaisten luottamus marginaaleissa elävien vaikuttamismahdollisuuksiin on lähtökohtaisesti huono. Hyvinä tulkkeina ja maaston tasoittajina viranomaisten ja asiakkaiden välissä voisivat vaikuttamistyössäkin toimia oman kokemuksen omaavat kokemusasiantuntijat. Omaan kokemukseen perustuva työote pyrkii asiakkaiden aktivoinnin ja yleiseen asenneilmapiiriin vaikuttamisen lisäksi vahvistamaan heikompi osaisten yhteiskunnallista asemaa ja välittämään kokemuspohjaista tietoa eteenpäin päättäjille. Vertaisuuteen perustuvan tukihenkilötoiminnan kautta yhteiskunnallinen järjestäytyminen ja sitä kautta vaikuttaminen mahdollistuisi yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti entistä useammalle yhteiskunnan laidalla elävälle kansalaiselle.

Teksti on julkaistu 27.10.2018

Kirjoittaja: Leena Rusi, projektipäällikkö | Kotikaikille -hanke 

Sininauhasäätiö