Lahjoita
Kasvava taimi

Kohti vaikuttavampaa kehittämistä

"Tavoitteenamme on yhä rohkeammin tarkastella ihmisten tarpeiden muutoksia ja tarttua niihin ennakkoluulottomasti. Kaikkea toimintaa reflektoidaan kriittisesti ja tarvittavat muutokset toteutetaan nopealla aikataululla. Toiminnan keskiössä on edelleen vaikuttavan asiakastyön turvaaminen sekä innostava ja monipuolinen työympäristö."
JAA

Järjestötoiminta elää murrosvaihetta. Maailma muuttuu, ja myös Sininauhasäätiön kehittämistoiminnan tulee pysyä mukana muutoksessa. On tiedossa, että STEA:n myöntämiä avustuksia tullaan todennäköisesti leikkaamaan kymmenillä miljoonilla euroilla vuodesta 2022 lähtien. Nyt käydään keskustelua siitä, mitkä järjestöt jatkossa hyötyvät avustuksista, ja millä kriteereillä niitä tullaan tulevaisuudessa jakamaan. Iso kysymys on sekin, miten päättäjät saadaan vakuuttumaan sote-järjestöjen toiminnan merkityksellisyydestä hyvinvointipalvelujen tuottajien joukossa. Olemme uuden edessä, joka tarkoittaa sitä, että meidän tulee jatkuvasti etsiä uusia toimintamahdollisuuksia sekä tapoja ajatella ja toimia. 

Enää ei riitä arkikokemukseen perustuva tieto, vaan vaikutuksia ja vaikuttavuutta tulee osoittaa erilaisten mittarien ja tutkimukseen perustuvan tiedon avulla. 

Oleellista toimintamme uudelleen organisoinnissa on kyetä entistä aukottomammin todentamaan näiden toimintamahdollisuuksien ja tapojen vaikuttavuus palvelunkäyttäjien näkökulmasta. Enää ei riitä arkikokemukseen perustuva tieto, vaan vaikutuksia ja vaikuttavuutta tulee osoittaa erilaisten mittarien ja tutkimukseen perustuvan tiedon avulla.  Jatkossa on entistä oleellisempaa huomioida inhimillisten vaikutusten rinnalla myös toiminnasta syntyvät taloudelliset merkitykset. Kyseessä on hyvinvointitalouteen perustuva ajattelumalli, jossa yksilöön kohdistuvien vaikutusten oheen kytketään myös kollektiivinen ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Hyvinvointitaloudessa hyvinvointi ja hyvä elämä nähdään taloudellisen toiminnan tavoiteltuna lopputulemana. Uudenlaisen ajattelun mukaisesti meidän tulee edelleen kyetä säilyttämään riittävä autonomia ja joustavuus, mutta uudenlaisten rahoitusmuotojen ja toimintaedellytysten avoin tarkastelu tulee liittää vahvemmin osaksi kaikkea kehittämistoimintaa. 

Rahoituspohjan muutoksen ohella järjestölähtöiseen kehittämistoimintaan tuo haasteita mahdollinen kaikkein heikoimmassa asemassa olevien henkilöiden toimintaedellytysten kapeutuminen entisestäänkin. Näin ollen haavoittuvimpien ryhmien auttaminen jää entistä enemmän järjestöjen vastuulle, joka vaatii meiltä laajaa osaamista sekä innovatiivisia ratkaisuja. Tämänkin vuoksi perinteisistä rahoitusmuodoista luopumisen tilalle tulee etsiä uudenlaisia lähestymistapoja valtionhallinnon ja maakuntarahoitusten kentältä.  

Myös varainhankinnan lisäämistä ja kehitettävien palveluiden tuotteistamisen mahdollisuuksia tulee tarkastella entistä laajemmin. Se tarkoittaa muun muassa yritysyhteistyön monipuolisempaa hyödyntämistä sekä eri toimintojen tuotteistamis- ja markkinointiprosessien käyttöönottoa.  

Sininauhasäätiö ei halua jatkossa olla perinteinen uhrautuva järjestötoimija, vaan suuntautua yhä enemmän strategisen kohderyhmämme palvelutarpeiden tarkasteluun ja selkeään vaikutusten osoittamiseen.  

Tulevaisuutta ei voi täysin ennustaa, mutta muutoksia voi ennakoida. Näin ollen on tärkeää, että osallistumme aktiivisesti eri skenaarioiden pohdintaan ja pyrimme niiden avulla hahmottamaan muutoksen kokonaisuutta. Sininauhasäätiö ei halua jatkossa olla perinteinen uhrautuva järjestötoimija, vaan suuntautua yhä enemmän strategisen kohderyhmämme palvelutarpeiden tarkasteluun ja selkeään vaikutusten osoittamiseen.  

Tavoitteenamme on yhä rohkeammin tarkastella ihmisten tarpeiden muutoksia ja tarttua niihin ennakkoluulottomasti. Kaikkea toimintaa reflektoidaan kriittisesti ja tarvittavat muutokset toteutetaan nopealla aikataululla. Yhteistyön mahdollisuuksia tarkastellaan ja hyödynnetään entistä laajemmin niin konsernin sisällä, kuin sen ulkopuolellakin. Toiminnan keskiössä on edelleen vaikuttavan asiakastyön turvaaminen sekä innostava ja monipuolinen työympäristö.  

Uudenlaisen, avoimemman ja rohkeamman ajattelun sekä todennetun vaikuttavuuden osoittamisen avulla meillä on hyvät mahdollisuudet saavuttaa vuodelle 2025 asetettu tavoitteemme olla merkittävin ja maineikkain asunnottomuustyön toimija Suomessa. 

Kehittämisjohtaja
Leena Rusi