Lahjoita

Askel 1

Hallitus sitoutuu Suomen asunnottomuuden poiston ylivaalikautiseen tavoitteeseen ja varmistaa, että tavoite huomioidaan läpileikkaavasti eri hallinnonalojen toiminnassa.

Olemme jo onnistuneet vähentämään asunnottomuutta merkittävästi, mutta tarvitsemme poliittista tahtoa ja sitoutumista tavoitteen viemiseksi loppuun asti. Asumisen turvaamista on vahvistettava yhteiskunnallisten ja palvelujärjestelmään liittyvien muutoksien vuoksi.

Väistyvän hallituksen hallitusohjelmaan on kirjattu tavoitteeksi, että asunnottomuus poistetaan kahden seuraavan hallituskauden aikana. Asunnottomuustoimissa on tärkeää jatkaa pitkäjänteisellä, kestäviin ratkaisuihin tähtäävällä linjalla. Siksi poliittisten painopisteiden suhteen on oltava johdonmukainen jatkumo edellisvuosiin nähden.

Hyvinvointialueet uusina toiminnallisina kokonaisuuksina on saatava osaksi alueellista ja valtakunnallista yhteistyötä. Valtakunnallisen asunnottomuustyön menestys riippuu siitä, kuinka hyvinvointialueet ja kunnat sitoutuvat kansallisiin tavoitteisiin.

Asunnottomuuden vähentäminen strategisesti edellyttää koordinoivaa verkostomaista työtä, jolla julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimia voidaan tarkastella kootusti ja arvioida niiden vaikuttavuutta. Asuntoasioista vastaavaan ministeriöön sijoittuva koordinaatio pitäisi yllä näkymää siihen, mitä eri ohjelmissa tai hankkeissa tapahtuu, mitkä toimenpiteet ja mallit ovat vaikuttavia ja mitä asunnottomuuden poistamiseksi vielä tarvitaan. Kokoava koordinaatio tehostaa toimenpiteitä, mikä tuo rahallista säästöä.

Demokratian toimivuuden edellytyksenä on, että sen juurena olevaan kansalaisyhteiskuntaan voivat osallistua kaikki. Monella yhteiskunnan osa-alueella heikoilla olevien henkilöiden on mahdollista olla mukana, jos päätöksentekoon kytketään jatkossa heidät huomioivia kanavia ja demokraattisen vuorovaikutuksen keinoja. Tarvitsemme päätöksenteon ja tiedonsaannin avoimuutta sekä yhteistyötä.

Sininauhasäätiö esittää

  • Asunnottomuuden poiston tavoitteen tulee näkyä puolueiden vaaliohjelmissa ja hallitusohjelmassa.
  • Hallituksen on päivitettävä toimenpidesuunnitelma, joka sisältää hallituskaudelle selkeät asunnottomuuden poistoon tähtäävät toimet.
  • Suomeen on perustettava asunnottomuustyön valtakunnallinen koordinaatiotoimi.
  • Valtioneuvosto, hyvinvointialueet ja perustettava koordinaatiotoimi laativat yhdessä alueelliset tiekartat asunnottomuuden poiston saavuttamiseksi.
  • Valtioneuvoston on huomioitava haavoittuvassa asemassa olevien kansalaisten osallisuus lainsäädännän ja päätöksenteon yhteydessä ja varmistettava kansalaisyhteiskunnan osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet.